The Colorful World of Lieu Nguyen

August 13, 2015 2015年8月13日

Lieu Nguyen was born in 1975 in Trà Vinh City, Vietnam, and graduated from the Ho Chi Minh University of Fine Arts. His works convey an aura of tranquility and demonstrates a passionate use of color. His brush strokes recreate the delicate beauty of flower petals, but at the same time have a vibrant dream-like energy.


Lieu Nguyen sinh năm 1975 tại Trà Vinh, Việt Nam và tốt nghiệp trường Đại học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tác phẩm của ông toát ra vẻ yên bình và thể hiện việc sử dụng màu sắc một cách nồng nhiệt. Nét vẽ của ông tái tạo vẻ đẹp tinh tế của những cánh hoa, nhưng đồng thời ẩn chứa sinh lực như một giấc mơ sôi nổi, mạnh mẽ.

Nguyen often draws inspiration from the forest, which for him serves as a kind of sanctuary. Within it, life continues in all its different natural forms undisturbed and one can experience an intimate connection with nature.


Lieu thường lấy cảm hứng từ rừng, mà theo ông phục vụ như là một loại cung điện thờ. Trong phạm vi đó, cuộc sống vẫn tiếp diễn theo tất cả các hình thức tự nhiên khác nhau vốn có mà không bị xáo trộn và người ta có thể trải nghiệm sự kết nối mật thiết với thiên nhiên.

Lieu also finds inspiration from his own life experiences and memories. For him, the imagination has a strange and mysterious power that can transcend the monotony of everyday reality.


Ông cũng tìm thấy cảm hứng từ kinh nghiệm cuộc sống và những ký ức của chính ông. Đối với ông, trí tưởng tượng của con người có một sức mạnh kỳ lạ và bí ẩn vốn có thể vượt qua thực tế hàng ngày.

Contributor: Taylor Shen


Người đóng góp: Taylor Shen

You Might Also Like你可能会喜欢